เวลานี้ที่เป็นสุข EP.6 นี้กลับมาพร้อม Lesson Learned จากกิจกรรมบ้านลานเสียงธรรม ประจำเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมบ้านลานเสียงธรรมนั้นได้ดำเนินมาถึงครั้งที่ 7 แล้ว หากแต่ทำไมครั้งนี้ถึงมีบทเรียนสำคัญที่ควรค่าแก่การถอดออกมาเป็นบทเรียน ที่จำเป็นต้องแบ่งตอนเนื้อหาออกมา มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฝึกได้ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง ‘ฝึกฝน+เรียนรู้’ กระบวนการการเรียนรู้สามารถทำได้ทั้งภายนอกและภายใน การเรียนรู้ภายนอก คือการศึกษาหาความรู้เพื่อประกอบอาชีพ การงาน ดำรงชีวิตให้เหมาะสม การเรียนรู้ภายใน คือการศึกษาว่าทำอย่างไรเราจึงสามารถนำความรู้จากการเรียนรู้ภายนอก มาทำให้สมควรแก่ธรรม โดยไม่บั่นทอนสภาวะแวดล้อมทั้งตัวเราเองและผู้อื่น และเมื่อ ‘เกิดความเข้าใจที่ถูก’ จึงสามารถทรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งชีวิตให้งดงาม มินำความรู้ภายนอกที่ร่ำเรียนมาเบียดเบียนโลกใบนี้

ถอดบทเรียน บ้านลานเสียงธรรมประจำเดือนธันวาคม 2565 (ตอนที่ 1) | EP.6 เวลานี้ที่เป็นสุข NH
ถอดบทเรียน บ้านลานเสียงธรรมประจำเดือนธันวาคม 2565 (ตอนที่ 1) | EP.6 เวลานี้ที่เป็นสุข NH

ผลไม้จ๋า….‘อุเบกขาที่แท้จริง’ เท่าเทียมแม้สิ่งที่ดีและไม่ดี น่ารักและไม่น่ารัก พื้นฐานที่สุดที่ต้องถึงพร้อมคือ ‘ความเมตตา’ #แด่คุณหมอท่านหนึ่ง 🤍🙏🏻 ไข่ไก่ เกือบทุกเมนูใส่ไข่ไก่ เมนูสิ้นคิดอร่อยๆต้องโปะไข่ดาว ไข่ดาวสุกก็ได้ แต่ไข่ดาวไม่สุกเยิ้มๆจะดีกว่า . เบเกอรี่จะอร่อย จะหอม นอกจากส่วนประกอบเนย นม ก็ต้องมีไข่ไก่เป็นองค์ประกอบสำคัญ เวลากิน ไม่มีใครเห็นไข่ไก่ ไม่มีใครสนใจไข่ไก่ วันดีคืนดี หาซื้อไข่ไก่ไม่ได้ เพราะอาจเกิดเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เมนูอร่อยทั้งคาวหวาน ก็จะดูกร่อยลงไปโขอยู่ . สิ่งบางสิ่ง คนบางคน เหตุการณ์บางอย่าง เรารู้สึก…งั้นๆ เจอหน้ากัน…งั้นๆ คุยกันแล้ว…งั้นๆ มีก็งั้นๆ ไม่มีก็งั้นๆ เปรียบเหมือนอากาศธาตุ ที่เราหายใจเข้าหายใจออกทุกวันๆ นึกไม่ออก ว่าอากาศแย่ๆเป็นยังไง จะนึกออก ก็ตอนไปเขา ไปดอย แล้วสูดได้เต็มปอด นึกไม่ออก ว่าถ้าไม่มีอากาศให้หายใจจะเป็นยังไง จะนึกออก ก็ตอนนอนโรงพยาบาล แล้วอยากกลับไปใช้ชีวิตให้ ดีอีกครั้ง

‘ขอบคุณ…จริงๆ’ (คำสามัญติดหู พูดง่ายแต่รู้สึกยาก) | EP.11 ที่เพียงใจ HS
‘ขอบคุณ…จริงๆ’ (คำสามัญติดหู พูดง่ายแต่รู้สึกยาก) | EP.11 ที่เพียงใจ HS

อ้างอิง: พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ — หน้าที่ 2 ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนในโลกนี้ ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับแนะนำในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม้ได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ ย่อมหมายรู้ “ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม สัตว์ เทวดา ปชาบดีมาร พรหม อาภัสสรพรหม สุภกิณหพรหม เวหัปผลพรหม อสัญญีสัตว์ อากาสานัญจายตนพรหม วิญญาณัญจายตนพรหม อากิญจัญญายตนพรหม เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม รูป เสียง อารมณ์(กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) ธรรมารมณ์ สักกายทิฏฐิ”

ชีวิต…จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย เมื่อเริ่มคิดว่าชีวิต…คืออะไร? เราก็คงต้องรู้จักองค์ประกอบของชีวิตซะก่อน เรารับรู้ว่าเรามีร่างกาย เรามีจิตใจ มันสัมพันธ์กันยังไง? ส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไร? เพราะเมื่อเราเริ่มเข้าใจถึงองค์ประกอบของชีวิต เราก็คงจะวางแผน เห็นเป้าหมาย เห็นเส้นทางได้ชัดเจนขึ้นกับชีวิตที่เหลืออยู่ของเรานี้ กระบวนการนำไปสู่ ‘ความเข้าใจ’ ถึงองค์ประกอบของชีวิตนี้นั้น คือการ ‘รู้’ ให้ถูก…รู้สึกถึงร่างกายให้นานพอ รู้สึกเบาๆ รู้สึกทั่วๆ รู้สึกอย่างซื่อๆ ไม่ต้องไปคิด ไม่ต้องไปพยายามนิยามสภาวะที่เกิดขึ้น ท้องกระเพื่อมขึ้น…โอเค รู้ ท้องกระเพื่อมลง…รู้ หายใจสั้น…รู้ หายใจยาว…รู้ ใจเต้นแรง ใจเต้นเบาสลับกัน…รู้ นั่งนานจนสะโพกเมื่อย…รู้ (รู้แล้วก็ต้องขยับ รู้สภาพบีบคั้นของร่างกาย)

ชวนมาเห็นองค์ประกอบของชีวิต ที่ว่ารู้แบบซื่อๆ คือ‘รู้’อะไร | EP.4 เวลาที่นี้เป็นสุข Now and Here
ชวนมาเห็นองค์ประกอบของชีวิต ที่ว่ารู้แบบซื่อๆ คือ‘รู้’อะไร | EP.4 เวลาที่นี้เป็นสุข Now and Here

ความสำเร็จ…ทุกคนอยากได้ อยากประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม การงาน การเงิน หรือความรัก หากแต่ว่าจะตั้งต้นอย่างไรให้ถูกองศาแรกกันล่ะ มาปรับมุมมองให้ติดกระดุมเม็ดแรกของความสำเร็จได้ถูกต้องและไม่เป็นทุกข์ใจกัน :) หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) กล่าวบ่อยๆเสมอๆ (บ่อยขนาดที่ว่าใครเข้าใครออกวัดญาณเวศกวันถ้าไม่ได้ยินคำว่า ‘ฉันทะ’ เรียกว่าไปไม่ถึง) เพราะอะไรหลวงพ่อท่านถึงให้ความสำคัญ? เพราะไม่ว่าเราจะเจอทุกข์ใจอะไร หรือมีเป้าหมายอะไรก็ตามการแยกให้ออกระหว่าง ‘ฉันทะ’ และ ‘ตัณหา’ เป็นขั้นแรกของเราในการฝึกตั้งสมการ รู้จักใช้สูตรเพื่อแก้สมการอย่างถูกต้อง ถูกอัน ตรงประเด็น แล้วสมการของเราจะ Solve ได้ เงื่อนจะคลายได้ (ถ้าใครจำตอนเรียนแคลคูลัสน่าจะพอเข้าใจ อิอิ) โดยท่านให้คำนิยามของ 2 สิ่งนี้ว่า…

“…จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุข มนุษย์ที่มีการฝึกฝนเรียนรู้แล้วเท่านั้น ถึงจะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ…” การได้เกิดเป็นมนุษย์ ท่านหลวงพ่อสมเด็จฯ ป.อ.ปยุตโต วัดญาณเวศกวัน ท่านได้แบ่งหมวดหมู่ในหนังสือพุทธธรรม-ฉบับดั้งเดิม**เอาไว้เช่นนี้ว่า ตอน 1 ชีวิต คืออะไร? (รูปและนามเป็นส่วนประกอบของชีวิต) ตอน 2 ชีวิต เป็นอย่างไร? (แสดงลักษณะสามัญ 3 ประการอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลา) ตอน 3 ชีวิต เป็นไปอย่างไร? (วงจรปฏิจจสมุปบาท) ตอน 4 ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร? (พัฒนาตนเองต่อเนื่องด้วยทางสายกลาง) ครั้งแรกได้เห็นสารบัญที่หลวงพ่อท่านได้ทรงเรียบเรียงระบบความคิดไว้ให้ก็ทำให้ความอยากรู้อยากเห็นเข้ามาสู่ใจ เราหาความหมายของชีวิต เราอยากรู้ว่าทุกวันการทำงานของคน เราพัฒนาตนเองและงานตรงหน้า…ทำเพื่อ?? จู่ๆก็เหมือนเข็มทิศเสียศูนย์ จึงได้มีโอกาสค่อยๆอ่านเก็บไปตามที่สงสัยตรงไหนก็เปิดถามหนังสือ เพราะในนั้นมีครบถ้วนต่อการพัฒนาชีวิต

ศัพท์ไทย ‘หนักอกหนักใจ’ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริง และสามารถเกิดได้ตลอดเวลาที่เราเจอสิ่งไม่พึงประสงค์ ความหนักอกหนักใจสามารถก่อมวลเล็กๆไปจนถึงใหญ่ๆให้ใจเราอึดอัดมากบ้าง น้อยบ้าง ตามแต่หัวข้อที่ส่งผลต่อเรา ไล่ไปตั้งแต่ หิวข้าว ได้กินข้าวแต่ไม่อร่อย มีหม่นๆกับคนในออฟฟิศ เจอมนุษย์ toxic ไปจนถึงเส้นทางแห่งชีวิตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนอยู่บนเส้นด้าย หากเรานำหลักการที่ท่านเงาno.1 ได้เคยเล่าเอาไว้ในความหมายที่แท้ EP.7 (https://spoti.fi/3bBsM8J) ว่า “ความทุกข์จริงๆ ไม่ยาวนานแต่ที่ทำให้มันยาวนาน ก็เพราะ…เราไปคิดถึงมันอีกซ้ำๆ ตอนไม่ได้คิดถึงมันก็...ไม่ได้เป็นทุกข์ ตอนคิดถึงขึ้นมาใหม่ …ก็ทุกข์อีก” แสดงว่าเราสามารถนำความ #หนักอกหนักใจ ออกจากใจได้สิ่

เสียงความคิด…เวลาเราคิดเรื่องสักเรื่องนึงไม่ตก มันจะมีเสียงความคิดดังมาก ดังซะจนอยากอุดหูฟังแล้วเร่งเสียงให้ดังกว่าเสียงความคิด แต่ก็กลัวว่าหูจะดับไปซะก่อน มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ระบุไว้ว่า มนุษย์เราคิดมากถึง 70,000 เรื่องต่อวัน ถ้าเฉลี่ยเป็นรายชั่วโมงก็จะเหลือ 3,000 เรื่อง ตกนาทีละ 50 เรื่อง… นั่นก็แปลว่าเกือบๆครบ 1 เรื่องต่อ 1 วินาทีเลยทีเดียว oO’’’’ เมื่อการทำงานมนุษย์โหดขนาดนี้แต่สมองของพวกเรา ไม่ได้มีจำนวนขนาดใหญ่ที่สุด หากแต่เรามีจำนวน Neuron ที่มากที่สุดในอาณาจักรสัตว์ ทำให้เราสามารถที่จะคิดคณิตศาสตร์ซับซ้อนได้ มี IQ ที่มากที่สุดในบรรดาสัตว์ชนิดอื่นๆ

วิธีหยุดเสียงความคิด | EP.8 ที่เพียงใจ Heartspace (Awakening.shadows Podcast)
วิธีหยุดเสียงความคิด | EP.8 ที่เพียงใจ Heartspace (Awakening.shadows Podcast)